วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

บันทึกประจำวัน เดือนมกราคม

ตอนเช้าคุมเด็กเข้าแถวเคารพธงชาติ ทำสถิติการมาเรียนของนักเรียน แจกคูปองอาหารหลางวัน วันนี้มีสอน 3 คาบ ตอนเช้าหลังจากทำสถิติและแจกคูปองอาหารกลางวันแล้ว คาบ 2 สอน English ป.3 เรื่อง การใช้ A/AN สอนแป๊ปเดียวเด็กก็สามารถทำใบงานที่แจกให้ได้ ตอนบ่ายคอบแรกสอน English ป.1/2 เรื่อง Fruits ให้นักเรียนเติมอักษรผลไม้ช่องที่หายไป คาบที่ 2ของตอนบ่าย สอน Computer ป.6 เรื่อง แม่แบบ ในโปรแกรม Power point ตอนเย็นส่งเด็กข้ามถนนกลับบ้าน

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2552